Challenge – osoby kontaktowe, e-mail:

Ewa Openchowska 608 492 878 e-mail: ewaopen@poczta.onet.pl – Organizator

Andrzej Rybczyński 577 106 830 e-mail: andrzej@ajar.pl – Osoba prowadząca

CHALLENGE – zasady rozgrywania spotkań:

 1. Rozgrywki Challenge przeznaczone są dla tenisistów – amatorów.
 2. Przez amatora rozumie się: a) zawodnika, który nigdy nie był sklasyfikowany na listach Polskiego ZwiązkuTenisowego b) zawodników, którzy odbyli tzw. karencję. W kategoriach powyżej lat 16-tu okres karencji wynosi10 lat. Okres karencji liczony jest od ostatniego sezonu, w którym dana osoba była sklasyfikowana.
 3. Celem rozgrywek jest popularyzacja tenisa ziemnego oraz możliwość sprawdzenia się w sportowej rywalizacji.
 4. Zawody „Challenge” trwają od 15.05.2019 do 30.09.2020 na ciechocińskich kortach tenisowych przy ul. Widok.Mecze powinny być rozgrywane na kortach „ZNP” przy ulicy Widok. Wyniki meczów rozgrywanych w innychmiejscach nie będą przyjmowane.
 5. Zawodnicy znajdujący się na liście rankingowej rywalizują „krok po kroku”. System ten polega na tym,że tenisista z listy może wyzwać na mecz jednego z pięciu poprzedzających go zawodników. Jeśli zwycięży zajmuje na liście miejsce pokonanego, przesuwając go i ewentualnie następnych zawodników o 1 miejsce niżej. W przypadku porażki tenisisty wyzywającego, układ listy pozostaje bez zmian.
 6. Pierwsza lista klasyfikacyjna sezonu 2020 zostaje ustalona na podstawie końcowego rankingu sezonu 2019. Osoby niebiorące udziału w rozgrywkach 2019 będą dopisywane do listy według kolejności zgłoszeń.Osoby zgłaszające w trakcie rozgrywek będą wpisane na kolejną listę obowiązującą od poniedziałku i zaczynająrywalizację od ostatniego miejsca. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rozgrywkach jest spełnienie punktu
 7. Mecze toczone są do dwóch wygranych setów. Przy wyniku 6:6 w gemach rozgrywany jest tie-break.Przy wyniku 1:1 setach, jako set decydujący grany jest jest march – tiebreak (tie break do 10-ciu wygranych punktów). Rozegranie seta decydującego w innym systemie niż określony regulaminem skutkuje zweryfikowaniem wyniku jako nierozegrane.
 8. W przypadku wygranej zawodnika niżej sklasyfikowanego przesuwa się on na miejsce gracza wyżejsklasyfikowanego, które zajmował w chwili wywołania meczu, a pokonany spada o jedną lokatę w dół. Jeśli zaś wygra zawodnik wyżej sklasyfikowany, obie osoby pozostają na tych samych pozycjach. To znaczy, gdy w tym samym tygodniu np.: zawodnik z miejsca nr 5 wygra z osobą z miejsca nr 1, a w kolejnym spotkaniu (w tym samym tygodniu) przegra z zawodnikiem z miejsca nr 9 to na nowej liście osoba zajmując miejsce nr 5 zajmuje pozycję nr 1, dotychczasowy lider rankingu spada o jedną pozycję, zaś osoba z miejsca nr 9 awansuje na pozycję nr 5, czyli miejsce które zajmował przeciwnik w chwili wymówienia spotkania, ponieważ wywołując przeciwnika maksymalnie o 4 pozycje wyżej, nie można awansować dalej niż o 4 miejsca, bez względu na przebieg innych gier. Natomiast gdy osoba z miejsca nr 1 przegra wpierw z osobą z pozycji nr 3, a później z nr 4 to w takim wypadku decyduje kolejność rozgrywanych spotkań, czyli na nowej liście gracz z miejsca nr 3 jest na pozycji nr 1, gracz z miejsca nr 4 na pozycji nr 2, a dotychczasowy lider na miejscu nr 3.
 9. Wyniki oraz aktualizowanie listy będzie wpisywane na stronie www.tenisciechocinek.pl w zakładce,CHALLENGE każdą niedzielę.
 10. Osoba wymawiająca mecz zawodnikowi zajmującemu wyższą pozycję, niezwłocznie informuje zawodnikazajmującego wyższą pozycję, iż został wyzwany na mecz.
  1. a)  Osoba wymawiająca niezwłocznie informuje wiadomością SMS osobę prowadzącą o takim fakcje.Przykład SMS: „JAN NOWAK wyzywa PAWŁA KOWALSKIEGO”
  2. b)  Po ustaleniu terminu (nie później niż 7 dni od pkt. 11a) osoba wymawiająca wysyła aktualną informujeSMS-em osobie prowadzącej z aktualną datą, godziną oraz zawodnikami grającymi mecz.
   Przykład SMS: „JAN NOWAK wyzywa PAWŁA KOWALSKIEGO, 15 czerwca 2020, godz. 15.30”
  3. c)  W przypadku braku ustalenia terminu meczu ( braku chęci rozegrania meczu ze strony wyzwanej w terminiew punkcie 11b), osoba wyzywająca informuje o tym fakcie wiadomością SMS osobę prowadzącą.
   Przykład SMS: „JAN NOWAK wyzywa PAWŁA KOWALSKIEGO, brak ustalenia terminu spotkania z osobą wyzwaną”. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji osobą prowadząca w porozumieniu z organizatorem zweryfikują wynik tego meczu jako walkower na korzyść wyzywającego.
  4. d) Brak wykonania czynności z punktów 11a oraz 11b spowoduje to nie brania pod uwagę rozegranego meczu oraz wyniku tego meczu.Każdy zawodnik może wymówić mecz osobie zajmującej maksymalnie pięć pozycji wyżej od niego.
 11. W przypadku nie rozegrania spotkania z powodu złych warunków atmosferycznych, stanu kortów lub nagłychwypadków losowych nie skutkuje to weryfikacją wyniku jako walkower na korzyść wyzywającego.
 12. W przypadku takiej sytuacji osoby rozgrywające od razu po przerwaniu meczu ustalają termin dokończenia spotkania. O tym fakcie osoba wymawiająca informuje osobę prowadzącą wiadomością SMS o przerwaniu meczu, powodzie przerwania meczu oraz o terminie dokończenia meczu.Przykład SMS: „JAN NOWAK – PAWŁA KOWALSKIEGO, 15 czerwca 2020, godz. 15.30 – przerwanymecz padający deszcz – nowy termin 22 czerwca 2020 godz. 17.00”.
 13. W przypadku nie poinformowania osoby prowadzącej o tym fakcie spowoduje to nie brania pod uwagę rozegranego meczu oraz wyniku tego meczu.
 14. Każdy zawodnik w jednym tygodniu może być wyzwany na pojedynek maksymalnie 1 raz Każde kolejne wymówienie na mecz w tym samym tygodniu musi odbyć się za zgodą gracza wyzwanego.
 15. Zawodnicy umawiają się na mecze na podstawie aktualnej listy, nie można umawiać się na spotkania z wyprzedzeniem 2, 3 tygodniowym.
 16. Każdy z zawodników ma prawo zgłosić swoją dłuższą nieobecność / kontuzję korzystając z tzw. urlopu. Okresurlopu nie może wynieść dłużej niż 14 dni i nie można korzystać z niego częściej niż raz w miesiącu. W tym czasie nie można wymawiać pojedynków zawodnikowi urlopowanemu. Korzystanie z urlopu powinno być wpisane na listę wymówionych spotkań. W rubryce „kto wymawia mecz” wpisujemy swoje imię i nazwisko, w rubryce „komu” piszemy URLOP, a w rubryce „data” wpisujemy dokładny okres trwania. Zawodnik będący na urlopie ma obowiązek rozegrania spotkań umówionych przed jego wzięciem.a) Wzięcie urlopu należy zgłosić SMS-em osobie prowadzącej oraz organizatorowi. Przykład SMS: „URLOP JAN NOWAK 1 lipiec 2020 – 14 lipiec 2020”b) W przypadku wcześniejszego nie zgłoszenia urlopu (osobie prowadzącej oraz organizatorowi) awyzwania takiego zawodnika, osobie wyzywającej przysługuje walkower na jego korzyść – chyba żezawodnik ze wyzwany rozegra ten mecz.
 17. Z każdym zawodnikiem w przeciągu miesiąca można rozegrać mecz i rewanż. W przypadku rozegrania w ciągumiesiąca ze wszystkimi 5 zawodnikami meczu i rewanżu i nie wygrywania żadnego ze spotkań, przy jednoczesnym zajmowaniu ciągle tej samej pozycji na liście, można w tym samym miesiącu rozegrać kolejny mecz i rewanż z którymś zawodników spośród 3 będących wyżej w klasyfikacji
 18. Zawodnik wyzywający ma obowiązek zapewnienia na spotkanie co najmniej 3 piłek, tej samej firmy, takiej samejjakości. Powinny być to piłki ogólnie znanych firm posiadający certyfikat ITF z dobrze widocznym napisem.Spotkanie można rozegrać piłkami zawodnika wyzwanego, jeżeli obaj gracze zgodzą się na to przed meczem.
 19. Tenisista, który w przeciągu 1 miesiąca nie rozegra dwóch meczów, zostaje przesunięty na koniec listy.Jeżeli taka sytuacja powtórzy się w kolejnym miesiącu zostaje skreślony z listy uczestników.
 20. Mecze rozgrywane są bez udziału sędziego zgodnie z zasadą: „każdy sędziuje po swoje stronie”,dlatego szczególnie ważne, aby były rozgrywane zgodnie z zasadami „fair play”. Toczone są do dwóch wygranych setów (przy 6:6 w gemach, tie-break) przy 1:1 w setach match tie-break (do dziesięciu punktów). Zagranie seta decydującego w innej formule skutkuje zweryfikowaniem wyniku spotkania, jako nierozegrane.
 21. Rozgrywki Challenger wprowadzone zostały w celu urozmaicenia „życia tenisowego” na ciechocińskich kortachprzy ul. Widok. Każda osoba przystępując do rozgrywek zgadza się z ich regulaminem i zobowiązuje się dobezsprzecznego przestrzegania.
 22. Na zakończenie sezonu rozgrywkowego (30.09.2020) zostanie rozegrany turniej Master, z podziałem na dwiekategorie wiekowe: do i powyżej 50 lat. Do udziału w turnieju zostaną zakwalifikowani zawodnicy zajmujący4 najwyższe miejsca rankingowe.
 23. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje osobie prowadzącej oraz organizatorowi. Przypadkiwykraczające poza regulamin należy zgłaszać osobie prowadzącej i organizatorowi celem ich rozstrzygnięcia.
 24. Osobami odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek jest Ewa Openchowska (organizator) oraz Andrzej Rybczyński (osoba prowadząca).